திருவள்ளுவருக்கு பிறகுதான் மார்க்சியம்,கம்யுனிஸ்ட் எல்லாம்

25

“பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக'” இதை தாண்டி பொதுவுடைமை கிடையாது.