தமிழர்கள் உயிர்நேயவாதிகள்

13

நாம் தமிழரின் அரசியல் அனைத்து உயிர்களுக்குமானது, தமிழர்கள் மனிதநேய வாதிகள் அல்ல உயிர்நேயவாதிகள்.