தமிழகம்,பஞ்சாப்,காஷ்மீர் இல்லாமல் இந்தியாவே இல்லை

16

திருக்குறள் உலகில் உள்ள அனைவருக்குமானது, உலகில் பெருமை வாய்ந்தவன் தமிழன்.