குலமுன்னோர்கள், பெற்றோர்களை வணங்குவது ஆன்மிகம் என்றால் நானும் ஆன்மீகவாதிதான் – சீமான்

25

உனக்காக உயிரை விட்டவர்களை எப்படி நீ மறந்து செல்ல முடியும்? நம் இனத்தை காக்க உயிரை விட்டவர்கள் தான் நம் இன தெய்வம்.