குலதெய்வம் எப்படி உருவாகிறது? – சீமான் விளக்கம்

58

அப்துல்கலாம் என் குலதெய்வம். இந்த இனத்திற்காகவும், மொழிக்காகவும் யாரெல்லாம் போராடினார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எங்கள் குலதெய்வம்.

முந்தைய செய்திதாய்மொழி மறந்து ஆங்கிலம் பேசுவது அவமானம்- சீமான்
அடுத்த செய்திஎனது நாட்டை நான் ஆள்வது அடிப்படை சனநாயக உரிமை – சீமான்