குலதெய்வம் எப்படி உருவாகிறது? – சீமான் விளக்கம்

48

அப்துல்கலாம் என் குலதெய்வம். இந்த இனத்திற்காகவும், மொழிக்காகவும் யாரெல்லாம் போராடினார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எங்கள் குலதெய்வம்.