இனி பூசாரிகளுக்கு அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்கும்-சீமான் பெருமிதம்

12

இனி பூசாரிகளுக்கு அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்கும்-சீமான் பெருமிதம்

சிவாஜி காங்கிரசாக , கள்ளராக இருந்தார் ஒன்றும் நடக்கவில்லை, தமிழ் பேரினத்தின் பெருமைமிகு கலை அடையாளம் என் அறிவித்தோம் தவிர்க்க முடியவில்லை.