ஆவடி கூட்டத்தில் திராவிட அரசியலை நொறுக்கும் துருவன் செல்வமணி.

12