தாய்மொழி மறந்து ஆங்கிலம் பேசுவது அவமானம்- சீமான்

16

எங்கள் குடி தமிழ்க்குடி, மதம் தமிழம், நெறி திருக்குறள், தெய்வம் மூத்தோர்.

முந்தைய செய்திகுலமுன்னோர்கள், பெற்றோர்களை வணங்குவது ஆன்மிகம் என்றால் நானும் ஆன்மீகவாதிதான் – சீமான்
அடுத்த செய்திகுலதெய்வம் எப்படி உருவாகிறது? – சீமான் விளக்கம்