தாய்மொழி மறந்து ஆங்கிலம் பேசுவது அவமானம்- சீமான்

13

எங்கள் குடி தமிழ்க்குடி, மதம் தமிழம், நெறி திருக்குறள், தெய்வம் மூத்தோர்.