புரட்சி என்பது தலைகீழ் மாற்றம்

11

நாம் தமிழர் கட்சி என்பது மக்களின் மீட்சிக்காக.