ஓம் என்பதற்கான விளக்கம் – சீமான்

15

ஓம் என்பது மந்திரம் இல்லை, அது வினைச்சொல்.