மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் செல்வமணியின் உரை -15-06-2015

9

மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் செல்வமணியின் உரை
Book release event speech at R.K.Selvamani -15-06-2015

முந்தைய செய்திமணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சி (speech at mani senthil) -15-06-2015
அடுத்த செய்திமணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் சீமான் எழுச்சியுரை -15-06-2015