மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் சீமான் எழுச்சியுரை -15-06-2015

9

மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் சீமான் எழுச்சியுரை
Book release event speech at Seeman -15-06-2015