பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பொதுக்கூட்டம் – திருவள்ளூர் 29.04.2016

6

புரட்சிப் பாவேந்தரும் தமிழர் எழுச்சியும் பொதுக்கூட்டம் – திருவள்ளூர் 29.04.2016

முந்தைய செய்திநாம் தமிழர் தலைமை அறிவிப்பு
அடுத்த செய்திமே 24 இன எழுச்சி அரசியல் மாநாடு திருச்சியில் கூடுவோம்…