சீமான் & யாசின் மாலிக் உரை -மே 18 -2013 -3

18
முந்தைய செய்திசீமான் & யாசின் மாலிக் உரை -மே 18 -2013 -2
அடுத்த செய்திகுவைத்தில் இருந்து தமிழர்கள் கட்டாய வெளியேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தவேண்டும்.