செந்தமிழன் சீமான் உரை. மே 6, 2013-தாம்பரம்

12

நாமே மாற்று ! நாம் தமிழரே மாற்று !! மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்.. தாம்பரம் – செந்தமிழன் சீமான் நெருப்பு உரை. மே 6, 2013.