சீமான் உரை ஜெர்மனி 25-03-2013(முழு)

23

யேர்மனியில் வரலாறுகாணாத எழுச்சி – சீமானுடன் சந்திப்பு நிகழ்விற்காக அரங்கு கொள்ளா மக்கள் திரள்!! செந்தமிழன் சீமான் அவர்களது புலம்பெயர் தேசத்து பயணத்தின் தொடர்…