ஆனந்தபுர சமர்க்கள நாயகிகள் வீரவணக்கம்

16

ஆனந்தபுரத்திலே ஆகுதியாகிய அக்கினிப்பிழம்புகளே ஆற்றலின் தோற்றமாய் அன்று களமாடிய வீரவேங்கைகள் மாற்றத்தின் தேவையாய் மா தவம் செய்த மான மறவர்களே போற்றுதற்குரிய பு…