மாணவர்களின் உண்ணா நிலை போராட்டம்

21

தமிழ் ஈழத்தில் நடந்த இன படுகலைக்கு எதிராக, தமிழீழத்திற்கான பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும், ராஜபக்சேவை போர் குற்றவாளியாக அறிவிக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு கோர…