ராசபட்சே வருகையைக் கண்டித்து இராமநாதபுரத்தில் இரயில் மறியல்…

8

ராசபட்சே வருகையைக் கண்டித்து இராமநாதபுரத்தில் இரயில் மறியல்.காணொளி இணைப்பு.