புலிக் கொடி மற்றும் கொள்கை விளக்க பதாகை நிறுவுதல்

16

நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக் கொடி மற்றும் கொள்கை விளக்க பதாகை மாநில மகளிர் பாசறை செயலாளர் அக்கா ஆன்றனி ஆஸ்லின் அவர்கள் தலைமையில் நிறுவப்பட்டது.