சோழாம்பூண்டி ஊராட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

16

சோழாம்பூண்டி ஊராட்சியில் சுமார் 20 புதிய உறவுகள் மத்தியில் புலிக்கொடி நம் மண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏற்றப்பட்டது.