திருச்சி மேற்குத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

69

கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் சிறகம் (வார்டு) கட்டமைப்புகள், மற்றும் பொருளாதாரம் மற்றும் நிகழ்வுகள் தொடர்பாக தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.

ரெ .மாதேஸ்வரன்
(7620748768)