குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

16

குளச்சல் தொகுதியின் மாதந்திர கலந்தாய்வுக் கூட்டம் குளச்சல் தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்றது.