கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி முகப்பு கண்ணாடி நிறுவுதல்

59

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி மருங்கூர் பேரூராட்சி சார்பில் மருங்கூர் பேரூராட்சி உறவுகளால் முக்கிய சாலைகளின் முகப்பு சந்திப்பு பகுதியில் முகப்பு கண்ணாடிகள் நிறுவப்பட்டது