வெக்காளியம்மன் கோவிலில் தமிழில் நன்னீராட்டு விழா நடத்த வலியுறுத்தி மனு வழங்கப்பட்டது

8

வெக்காளியம்மன் கோவிலில் தமிழில் நன்னீராட்டு விழா நடத்த வலி யுறுத்தி மனு வழங்கப்பட்டது.
சு.கணேஷ்ராம் (9655940080)