திருச்சி மேற்கு தொகுதி நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி பரப்புரை

31

திருச்சி மேற்கு தொகுதி சிறகம் (வார்டு-29) பாரதிநகர் பகுதியில் நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி திரையிடப்பட்டது. மொ. நிசார் அகமத் (7708103237)