தாராபுரம் தொகுதி மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

10

நாம் தமிழர் கட்சி தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு மற்றும் வரவு செலவு கணக்கு முடிப்பு 19-06-22 அன்று தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது.