திருச்சி மேற்கு தொகுதி நெகிழி ஒழிப்பு மற்றும் கொள்கை விளக்கக் காணொளி

59

திருச்சி மேற்கு தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நெகிழி ஒழிப்பு மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை விளக்கக் காணொளி பிரச்சாரம் உறையூர் பகுதியில் நடைபெற்றது. மொ. நிசார் அகமது (7708103237)