திருச்சி மேற்கு தொகுதி நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

3

திருச்சி மேற்கு தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி பிரச்சாரம் நடைப்பெற்றது. மொ. நிசார் அகமது (7708103237)