புதுச்சேரி மணவெளி சட்டமன்ற தொகுதி – நீர் மோர் வழங்குதல்

70

புதுச்சேரி மணவெளி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக 24-04-2022 தவளகுப்பம் நான்குமுனை சாலை சந்திப்பில் மக்களுக்கு நீர் மோர் வழங்கப்பட்டது…