திருமங்கலம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்று நடுதல்

80

திருமங்கலம் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை  சார்பாக சின்னஉலகாணியில்   பெருங்காமநல்லூர் வீரத்தியாகிகள் நினைவாக   மரக்கன்று நடும் விழா மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.