ஆவடி தொகுதி – தமிழில் கையெழுத்திடல் கொடி ஏற்றும் விழா

23

ஆவடி தொகுதியில் 13.02.2022 அன்று வடக்கு மாநகரம்  சார்பாக  தாய்மொழி  கொண்டாடப்பட்டு, தமிழில் கையெழுத்திடல் கொடி ஏற்றும் விழா நீர் மோர் வழங்கும்  நிகழ்வு நடைபெற்றது.