திருச்செங்கோடு தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

47

27.02.2022 அன்று திருச்செங்கோடு தொகுதி அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது.