எழும்பூர் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு .

12

நாம் தமிழர் எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக 108 வது வட்டத்தில் மூன்று கம்பத்தில்
புதிய புலிக்கொடி ஏற்றி சிறப்பிக்கப்பட்டது .
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: த.மீ.பா.செ. க.சீ.வாசன்
வட்டத் தலைவர்: கலைச்செல்வன்
வட்ட செயலாளர்: பாலாஜூ.
கம்பம் : 2.