இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி – துயர்துடைப்பு பணிகள்

26

இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி சார்பாக மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு அரிசி மற்றும் மின்அடுப்பு வழங்கப்பட்டது.