ஆத்தூர் தொகுதி(திண்டுக்கல்) தமிழர் மரபு சார் வேளாண்மை & வாழ்வியலும் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம்

56

ஆத்தூர் தொகுதி(திண்டுக்கல்) சார்பாக தமிழர் மரபு சார்ந்த வேளாண்மையும் மற்றும் வாழ்வியலும் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஆத்தூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது,

சுப்ரமணி
ஆத்தூர் தொகுதி தலைவர்
9786615315