விருகம்பாக்கம் தொகுதி கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

7

விருகம்பாக்கம் தொகுதி தமிழர் எழுச்சி நாள், மற்றும் மாவீரர் தினம் நிகழ்வு முன்னெடுப்பு ,பங்களிப்பு பற்றிய  தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது.