தாராபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

31

தாராபுரம் நகரத்தின் சார்பாக வார்டு எண் 2ல் (19-09-2021) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.