சிவகங்கை தொகுதி மாவீரர்கள் மருதிருவர்களுக்கு வீரவணக்கம்

10

(27/11/2021) அன்று  நமது சிவகங்கை தொகுதியின் சார்பாக மாவீரர்கள் மருதிருவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது