வில்லிவாக்கம் தொகுதி கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

13

வில்லிவாக்கம் தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.