திருச்சி மாவட்டம் – உதவி கரம் நீட்டுதல்

15
23.09.2021 அன்று திருச்சி திருவரங்கம் தொகுதி தலைவர் திரு.நடராஜன் ஐயா அவர்களின் துணைவியாருக்கும்,திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி 18ஆவது வட்ட செயலாளர் திரு.அசோக் அவர்களின் துணைவியாருக்கும் கொடிய நோயான புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை செலவுக்கு திருச்சி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளிடம் சிறுசிறு தொகைகளாக வசூலிக்கப்பட்டு திரு.நடராஜன் ஐயா அவர்க

ளிடம் ரூபாய் 25000/ம் திரு.அசோக் அவர்களிடம் 25000/மும் நிதி உதவியாக அவர்களின் இல்லம்  சென்று*
மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் இரா.பிரபு. தலைமையில் வழங்கப்பட்டது.