தாராபுரம் தொகுதி குருதிக்கொடை நிகழ்வு பாராட்டு சான்றிதழ்

21

தாராபுரம் தொகுதி சார்பாக 2020-2021 ஆண்டில் குருதிக்கொடை முகாம் நடத்தியதற்கு அரசு மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவரால் பாராட்டு சான்றிதழும் & கேடயமும் வழங்கப்பட்டது.