சாத்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

31

சாத்தூர் நகரத்தில் முக்குராந்தல் பகுதியில் வைத்து உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காலை 7.00மணி முதல் 4.00மணிவரை நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ் வரன்
தொகுதி தலைவர்
944564980