இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி – இலவச சட்ட ஆலோசனை முகாம் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

19/09/2021 அன்று ஆர்.கே.நகர் தொகுதி சார்பாக நடைபெற்ற இலவச சட்ட ஆலோசனை முகாம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.