திருபெரும்பூதூர் தொகுதி – கிணறு தூர்வாரும் பணி

20

திருபெரும்பூதூர் தொகுதி எச்சூர் ஊராட்சியில் நீர்நிலை கிணறு தூர்வாரும் பணி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் சுத்தம் செய்யப்பட்டது.