இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

37

19.09.2021 அன்று இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி சார்பாக   பவர் குப்பம், காசிமேடு தொகுதி 43வது வட்டம் சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.