திருப்பெரும்புதூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

62

திருப்பெரும்புதூர் தொகுதி தெற்கு ஒன்றியம்

கலந்தாய்வு கூட்டம் எடையார்பாக்கம் கிராமத்தில் 2.8.2021 கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.