கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவி

13

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நடுவன் ஒன்றியம் சார்பில் 12/08/2021 அன்று விளையாட்டு வீரர்களுக்கு  கைப்பந்துகள் வழங்கப்பட்டன.