காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

17
01/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிழக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள மேல்பொடவூர் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது