இராணிப்பேட்டை தொகுதி தமிழ் தேசியம் சார்ந்த வினா விடை போட்டி

4

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – வீரத்தமிழர் முன்னணி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணைந்து நடத்திய தமிழ் தேசியம் சார்ந்த வினா விடை போட்டி.